STARTPAGINA
INFORMATIE
AANMELDEN
VRAGEN INTERMEDIAIRS
VRAGEN OUDERS
KWALITEIT
NADERE INFORMATIE
THEATER
Informatie

Kinderen en jongeren
Het JOC is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die in Den Helder wonen.
Wanneer het gezinsinkomen onvoldoende is, kan een beroep gedaan worden op het JOC.

Inkomensgrens
Een JOC-aanvraag kan worden ingediend wanneer ouders/verzorgers een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het minimumloon.

Intermediair
Aanmelden voor een bijdrage uit het JOC kan uitsluitend gebeuren door ‘werkers in het veld’.
We noemen hen: intermediairs. Dit zijn leerkrachten of schooldirecties, of medewerkers verbonden aan de culturele instelling/vereniging waar de activiteit plaatsvindt.
Ook kunnen het professionele hulpverleners zijn, die betrokken zijn bij het kind of het gezin.

Zij gebruiken voor de aanvraag het aanmeldingsformulier op deze website.
De intermediair heeft contact met de ouders/verzorgers en met het JOC.
Het JOC heeft géén rechtstreeks contact met de ouders.

Kwaliteit
Niet elke activiteit komt in aanmerking voor een bijdrage vanuit het JOC.
Bovendien stelt het JOC ook eisen aan de kwaliteit van de aanbieder/uitvoerder.
Zie hiervoor de button KWALITEIT

Bijdrage
De JOC-bijdrage is maximaal 275 euro per jaar, per kind.
Wanneer een aanvraag is goedgekeurd, wordt de bijdrage rechtstreeks overgemaakt aan de instelling, school of vereniging waar het kind de activiteit uitvoert. Ouders/verzorgers ontvangen nooit zelf geld.
Wanneer er méér nodig is dan 275 euro, moeten de ouders/verzorgers dat zelf bijbetalen.

Waarvoor?
Het JOC draagt bij in de kosten van: Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten waaraan tot nu toe wel en géén bijdrage is geleverd.
Het overzicht geeft een beeld van de (on)mogelijkheden.
In sommige gevallen ging het om een gedeeltelijke bijdrage.

Instantie Wel bijdrage Geen bijdrage

Culturele instellingen - culturele verenigingen, andere maatschappelijke jeugdorganisaties (zoals: Scouting)
 • Deelname aan culturele en educatieve cursussen (schilderen, ballet, muziekles, etc.)
 • Eventuele kleding / materialen die noodzakelijk zijn voor deelname
 • Contributie om deel te kunnen nemen aan de activiteiten
 • Deelname aan een kamp
 • Activiteiten die worden georganiseerd voor vermaak en geen educatieve of cultureel belang hebben (denk hierbij aan o.a. pretparken)
 • Huiswerkbegeleiding en/of extra ondersteuningslessen

(Speciaal)Basisonderwijs
 • Schoolreizen
 • Kamp groep 8
 • Ouderbijdrage
 • Sinterklaasvieringen
 • Kerst- en andere vieringen
 • Huiswerkbegeleiding en/of extra ondersteuningslessen

Voortgezet (speciaal) Onderwijs en Beroepsonderwijs (voor leerlingen tot 18 jaar)
 • Schoolreizen
 • Kleding t.b.v. de lessen
 • Introductieweek
 • Huur kluis
 • Aanschaf boeken
 • Pasjes voor bibliotheek e.d.
 • Uitjes georganiseerd door docenten, buiten de officiële schoolreizen
 • Huiswerkbegeleiding en/of extra ondersteuningslessen

Maximale bijdragen voor verschillende typen activiteiten
Voor de culturele activiteiten gelden de volgende maximale bijdragen (per kind per jaar)
• ééndaagse schoolreis basisonderwijs en voortgezet onderwijs
• meerdaagse schoolreis basisonderwijs
• meerdaagse schoolreis (speciaal)voortgezet onderwijs
• culturele excursies georganiseerd door niet-scholen
• noodzakelijke kleding, instrumentarium etc.
• jaar-lidmaatschappen van culturele verenigingen
• langlopende cursussen en opleidingen in cultuurvakken
30
90
275
30
110
200
275
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Toelichting: Meedoen met culturele activiteiten vraagt bij alle inkomensgroepen van de bevolking om een financiële inspanning. Het JOC is er om de bevolkingsgroep met de hoogste financiële drempels bij deelname te ondersteunen en te stimuleren, maar er zal ook altijd een verantwoorde eigen bijdrage nodig zijn. Daarnaast is het van belang dat de organiserende cultuuraanbieders hun tarieven zo laag mogelijk houden en creatief zoeken naar een goed evenwicht tussen inhoud, kwaliteit, vorm en kosten.

Spaarregeling
Het JOC is betrokken geweest bij het opstellen van de nota armoedebeleid "Meedoen" van de gemeente Den Helder.

Het is een positieve nota geworden, vindt het bestuur van het JOC.

Het JOC kan zich hier dus goed in vinden. Onze inzet is (actiever) via de intermediairs bij de ouders bespreekbaar te maken een eigen bijdrage te leveren. Dit kan d.m.v. bijvoorbeeld een spaarregeling voor te stellen en het hoeft echt geen groot bedrag te zijn.