STARTPAGINA
INFORMATIE
AANMELDEN
VRAGEN INTERMEDIAIRS
VRAGEN OUDERS
KWALITEIT
NADERE INFORMATIE
THEATER
Privacyverklaring

Het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds Den Helder (JOC) is een stichting bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die in Den Helder wonen. Wanneer het gezinsinkomen onvoldoende is, kan een beroep worden gedaan op het JOC. Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door intermediairs door middel van het aanvraagformulier op de website.
Bij het indienen van een aanvraag of het stellen van een vraag via de website, worden persoonsgegevens van u verwerkt. Het JOC vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bestuursleden, intermediairs, kinderen / jongeren en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het JOC houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacywetgeving.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de voorzitter van het JOC. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 1 juni 2018. Op de website kunt u altijd de laatste versie inzien.

Verwerking persoonsgegevens
In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Aanvraagformulieren en contactformulieren
Indien u gebruik maakt van het contactformulier voor het stellen van een vraag, dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: Naam en e-mailadres. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag en worden verder niet bewaard.

Indien u een aanvraagformulier gebruikt dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen:
School/instelling/vereniging, adres en postcode, naam, e-mail, telefoonnummer van de aanvrager. Naam, woonplaats, geboortedatum, naam ouder(s) van het kind/de jongere. De naam van de activiteit, de kosten en de motivatie. Rekeningnummer en tenaamstelling waarop de bijdrage moet worden overgemaakt.
Door het invullen en indienen van de aanvraag, geeft u het JOC toestemming om bovengenoemde gegevens te registreren. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uw aanvraag te beoordelen. Na de beoordeling van uw aanvraag zullen uw persoonsgegevens tot uiterlijk één volledig kalenderjaar na indienen worden bewaard. Dit wordt gedaan ter controle van de accountant. Na de accountantscontrole worden alle gegevens verwijderd m.b.t. het kind / de jongere. De gegevens van de intermediairs worden bewaard.

Uw rechten
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door een e-mail te sturen via info@jocdenhelder.nl Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt het JOC altijd gebruik van toegangscontrole.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Het JOC bewaart gegevens van kinderen / jongeren maximaal 1 kalenderjaar. Na de beoordeling en de controle van de accountant worden de gegevens verwijderd.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacyverklaring kunt u contact opnemen via een e-mail aan info@jocdenhelder.nl ter attentie van de voorzitter.